Υπηρεσίες

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

– Εταιρείες: Σύσταση – Λύση – Εξαγορές-Συγχωνεύσεις Εκκαθαρίσεις – Πτωχεύσεις
– Εταιρείες Κεφαλαιαγοράς – Εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο
– Επενδύσεις-Αναπτυξιακά προγράμματα – Χρηματοπιστωτικές Εταιρείες
– Δίκαιο Τραπεζικών και Χρηματιστηριακών συναλλαγών – Επενδύσεις – Αναπτυξιακά προγράμματα – Επισφαλείς Απαιτήσεις – Εμπορικές συμβάσεις
leasing,franchising,χρονομεριστικές μισθώσεις, εμπορικής αντιπροσωπείας
-Υπεράκτιες Εταιρείες – Συνεταιρισμοί – Πνευματική και Βιομηχανική ιδιοκτησία
– Δίκαιο Τεχνολογίας και Ανταγωνισμού – Ναυτικό δίκαιο – Δίκαιο Μεταφορών (χερσαίων-αεροπορικών) – Ασφαλιστικό Δίκαιο.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

– Ακίνητα (Συμβάσεις,Διαχείριση,Επενδύσεις) – Απαλλοτριώσεις
– Ενοχικό Δίκαιο – Οικογενειακό – Κληρονομικό – Αυτοκίνητα Είσπραξη απαιτήσεων από ασφαλιστικές εταιρίες – Μισθώσεις έργου-εργασίας – Αναγνωρίσεις στην Ελλάδα Αλλοδαπών Δικαστικών Αποφάσεων – Αναγκαστικές εκτελέσεις δικαστικών αποφάσεων.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

-Αλλοδαπών και Ομογενών – Διαχείριση περιουσιακών θεμάτων – Οικογενειακό – Κληρονομικό

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

– Φορολογικές Προσφυγές – Αγωγές Αποζημιώσεως – Διοικητική επίλυση διαφορών
– Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ο γενικός όρος Διεθνές Δίκαιο αναφέρεται στο σύνολο των νομικών κανόνων που αφορούν σχέσεις είτε ανάμεσα στα κράτη και διεθνείς οργανισμούς, είτε ανάμεσα σε πρόσωπα που ζουν σε διαφορετικές επικράτειες ή εξαρτούν έννομα συμφέροντα που διέπονται από τα δίκαια των διαφόρων κρατών. Το Διεθνές Δίκαιο διακρίνεται στο Δημόσιο Διεθνές και στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο που εξετάζει τις συναλλαγές ιδιωτικού χαρακτήρα μέσα στα πλαίσια του διεθνούς πεδίου, ενώ ο κλάδος του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού δικαίου αποτελεί ιδιόμορφο δίκαιο των συνασπισμένων χωρών – μελών. Γενικά όμως ο όρος Διεθνές Δίκαιο (International Law) αφορά στο Δημόσιο (διεθνές) Δίκαιο.

ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι το σώμα του διεθνούς δικαίου που έχει σχεδιαστεί για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κοινωνικό, περιφερειακό και εγχώριο επίπεδο.

ΔΙΚΑΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ & ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

 

Το σωματείο, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, είναι ένωση τουλάχιστον είκοσι προσώπων που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό και απέκτησε νομική προσωπικότητα, αφού εγγράφηκε σε ειδικό δημόσιο βιβλίο που τηρείται στο πρωτοδικείο της έδρας του. Τα σωματεία διέπονται από τις γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 78-106).

Σωματεία είναι και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, δηλαδή οι ενώσεις 20 τουλάχιστον εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ίδιο κλάδο της οικονομίας ή εργάζονται στον ίδιο εργοδότη. Οι οργανώσεις αυτές διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1264/1982, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Η προστασία του περιβάλλοντος, η χωροταξία και η πολεοδομία, πέρα από ουσιώδεις παράμετροι της ποιότητας ζωής, έχουν καταστεί κρίσιμος παράγοντας πολλών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας παρέχουν νομική υποστήριξη σε κάθε πτυχή του περιβαλλοντικού, του χωροταξικού ή του πολεοδομικού δικαίου.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Με την ευρεία έννοια του όρου το Ποινικό Δίκαιο αποτελεί το σύνολο των κανόνων Δικαίου που ρυθμίζουν τον τρόπο άσκησης της Ποινικής εξουσίας, μιας Πολιτείας, από θεσμοθετημένα όργανα όπως προβλέπει το Σύνταγμα της κάθε χώρας. 

Απευθυνθείτε σε μας για την υπόθεσή σας!

DutchEnglishGreek